سنبه برش، پران، بوش پران، پین رابط، ماتریس، بوش ساچمه ای و ...